home-page

Hoe wordt een mobiliteitsplan opgemaakt?

Het mobiliteitsplan moet ervoor zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst. Daarom gaat de opmaak niet over één nacht ijs. We doorlopen drie fasen.

Fase 1: oriëntatiefase, afgerond tegen de zomervakantie van 2023

Welke kansen en problemen zijn er in Olen? 

In deze fase willen we vooral nagaan wat de huidige situatie in Olen is.

Experten gaan bestaande plannen en studies over mobiliteit bestuderen. Er worden gesprekken gevoerd met iedereen die te maken heeft met mobiliteit in Olen: belangengroepen, buurtgemeenten, aangrenzende vervoerregio’s,… Ook onze inwoners hebben hier een belangrijke stem.

Het is belangrijk dat we een realistisch beeld krijgen over hoe mensen zich in Olen verplaatsen en waarom dat gebeurt. Tegelijk willen we onderzoeken welke kansen en problemen er zijn.

Al deze bevindingen worden neergeschreven in een oriëntatienota.

Fase 2: synthesefase, afgerond tegen het voorjaar van 2024

In deze fase denken we na over mogelijke scenario’s voor duurzame mobiliteit. Met andere woorden: wat willen we gaan oplossen? Hoe we dat gaan doen, volgt later.

De oriëntatienota is hierbij het uitgangspunt. Alle voorgestelde scenario’s moeten immers rekening houden met alles wat we nu al te weten zijn gekomen.

Fase 3: uitwerking beleidsplan, afgerond tegen het najaar van 2024

Nu pas gaan we werken aan een actieplan en wordt alles concreter. We plannen maatregelen, middelen, termijn en prioriteiten op korte, middellange en zelfs lange termijn.

Onze visie voor mobiliteit is nu bepaald. Olen is klaar voor de toekomst.